Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jastków.

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie na rok szkolny 2019/2020


1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka dokonanego w sekretariacie szkoły w terminie od 8 lutego 2019 do 22 lutego 2019 r. Formularz wniosku o przyjecie do oddziału przedszkolnego dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej. 
2. Rodzice:
‐zamierzający zapisać dziecko do innej szkoły poza jego obwodem,
‐starający się o odroczenie dziecku obowiązku szkolnego,
‐gdy dziecko zmieniło miejsce zamieszkania lub przebywa za granicą
zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących ww. sytuacji do sekretariatu do 31 sierpnia 2019 r. 
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego w przypadku wolnych miejsc, w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 
4. Rodzice dziecka, kandydata do szkoły spoza obwodu, składają pisemny wniosek  o przyjęcie do szkoły od 8 lutego 2019 do 22 lutego 2019 r. w sekretariacie szkoły. Formularz  wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
  5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków i przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych nastąpi w dniach 25 lutego 2019 do 11 marca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 kwietnia 2019 do 25 kwietnia 2019 r. 
6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
‐w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  12 marca 2019 r.
‐w postępowaniu uzupełniającym w dniu 29 marca 2019 r. 
7. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej  w Ożarowie  w postaci pisemnego oświadczenia :
‐w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca 2019 do 26 marca 2019 r.
‐w postępowaniu uzupełniającym od 29 kwietnia 2019 do 07 maja 2019 r.
Formularz  oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
  8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje:
‐w postępowaniu rekrutacyjnym 27 marca 2019 r
‐w postępowaniu uzupełniającym 8 maja 2019 r.
9. W przypadku dalszego posiadania przez szkołę wolnych miejsc dyrektor szkoły upoważniony jest do przeprowadzenia kolejnego postępowania uzupełniającego  w terminie do 31 sierpnia 2019 r.


Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie na rok szkolny 2019/2020


1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka dokonanego w sekretariacie szkoły w terminie od 21 marca 2019 do 3 kwietnia 2019 r. Formularz karty zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej.
2. Rodzice:
‐zamierzający zapisać dziecko do innej szkoły poza jego obwodem,
‐starający się o odroczenie dziecku obowiązku szkolnego,
‐gdy dziecko zmieniło miejsce zamieszkania lub przebywa za granicą
zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących ww. sytuacji do sekretariatu do
31 sierpnia 2019 r. 
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  w przypadku wolnych miejsc, w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 
4. Rodzice dziecka, kandydata do szkoły spoza obwodu, składają pisemny wniosek  o przyjęcie do szkoły od 21 marca 2019 do 3 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły. Formularz  wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. 
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków i przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych nastąpi w dniach 4 kwietnia 2019 do 12 kwietnia 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 sierpnia 2019 do 21 sierpnia 2019 r. 
6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
‐w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu  15 kwietnia 2019 r.
‐w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 sierpnia 2019 r. 
7. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej  w Ożarowie  w postaci pisemnego oświadczenia:
‐w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 kwietnia 2019 do 24 kwietnia 2019 r.
‐ w postępowaniu uzupełniającym od 22 sierpnia 2019 do 28 sierpnia 2019 r.
Formularz  oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. 
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje:
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym 25 kwietnia 2019 r
‐w postępowaniu uzupełniającym 29 sierpnia 2019 r.
9. W przypadku dalszego posiadania przez szkołę wolnych miejsc dyrektor szkoły upoważniony jest do przeprowadzenia kolejnego postępowania uzupełniającego  w terminie do 31 sierpnia 2019 r.


Pliki do pobrania: