Projekt "Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków"

O projekcie


Z początkiem 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie i Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach wezmą udział w projekcie "Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków ‐ II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014&ddash;2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 ‐ 12 RPO WL 2014‐2020, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego, podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli, jak również kreowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W projekcie przewidziane są zajęcia ICT i dodatkowe zajęcia dydaktyczne ‐ rozwijające i wyrównawcze z zakresu zajęć językowych i matematyczno ‐ przyrodniczych, w tym opartych na metodzie eksperymentu (dla 135 uczniów). Ponadto zostanie zorganizowane wsparcie dla 20 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w zakresie zajęć logopedycznych i korekcyjno‐kompensacyjnych. W ramach projektu, pracownie informatyczne i pracownie przyrodnicze obydwu szkół zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, pomoce dydaktyczne i naukowe. Jedna szkoła zostanie doposażona w specjalistyczny sprzęt i narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, 22 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach doskonalących, a jeden będzie miał szansę przygotowania do prowadzenia procesu indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii. Projekt "Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Jastków" będzie realizowany do 30 czerwca 2021 roku i jest ogromną szansą na rozwój zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także na znaczne podniesienie jakości kształcenia w szkołach.

Blanka Gwiazda-Alter


Pliki do pobrania: